Zeeland klaar voor een toekomstbestendig verenigingsleven

Welke sportbehoeftes hebben inwoners in Zeeland en hoe kunnen sportverenigingen hier mee aan de slag? Om hier inzicht in te krijgen, hebben NOC*NSF, Provincie Zeeland en Rabobank een sportdeelname onderzoek uitgevoerd in Zeeland. Tijdens de Inspiratiebijeenkomst ‘Sportclub van de toekomst’ werden de resultaten gepresenteerd aan clubbestuurders en gemeenten in Zeeland. Op basis van de verkregen data kunnen Zeeuwse beleidsmakers en sportverenigingen een modern en toekomstbestendig sportbeleid- en aanbod creëren. Dit alles vanuit de gedachte dat we door de kracht van sport, Zeeland nog sterker en mooier kunnen maken.

De coronacrisis, stijgende energieprijzen en een veranderende samenleving. Dit alles heeft ook invloed op het rijke verenigingsleven in Nederland. Daarbij komt dat in veel regio’s in Nederland de samenstelling van de bevolking en behoeftes van sporters en niet-sporters veranderen. Dit maakt het voor verenigingen in deze regio’s relevant om zich te bezinnen over haar sportbeleid- en het sportaanbod. Met als doel zo veel mogelijk inwoners in beweging te brengen én te houden. Een van die regio’s is Zeeland. Een provincie met een rijk verenigingsleven, maar tegelijkertijd veel verenigingen die kampen met dalende ledenaantallen.

Sportdeelname onderzoek

Met het Zeeuws sportdeelname onderzoek is inzicht verkregen in de wensen en behoeften van inwoners over hun lokale sportlandschap. Oftewel het aanbod aan sport in de omgeving, de motivatie van inwoners om te sporten, de belemmeringen om te sporten en wat de specifieke sportbehoefte is. 

Dataspecialisten, marketingdeskundigen en adviseurs van NOC*NSF vertalen de inzichten uit het onderzoek naar de praktijk.

Jorn Knops, data-specialist bij NOC*NSF ligt het onderzoek toe. ‘Wat opvalt is dat er het meest wordt gesport door de jongeren in Zeeland. 60% van de jongeren tussen de 5 en 18 jaar sport wekelijks waar het voor 54% van de 45-80 jarigen het geval is. 

Daarnaast sporten jongeren veel meer bij een sportclub en doen ouderen dat vaker ongeorganiseerd. Voetbal blijft in Zeeland onder jongeren de meest populaire sport. Maar vanaf 19 jaar wordt de wandel- en fitnesssport het meest beoefend. 

Waar liggen dan de kansen voor clubs om ook niet-sporters aan het sporten te krijgen? Er is onderzocht waar de drijfveren en drempels liggen van mensen om wel of niet te sporten. In alle leeftijden komt de drijfveer ‘sporten zit in mijn routine’ het sterkste naar voren als voorspeller van langdurig en bestendig sportgedrag. Een drijfveer die in de huidige samenleving, waar flexibiliteit een steeds grotere rol speelt, natuurlijk enigszins tegenstrijdig is. Echter het biedt belangrijke handvatten voor beleidsmakers en sportclubs om hun beleid daarop te maken. De drempels met de meeste impact op sportgedrag verschillen tussen de verschillende leeftijdscategorieën. Waar voor de jeugd een sociaal onveilige sportomgeving de grootste drempel is, is dat voor de leeftijdsgroep 19-44 jaar ‘te weinig tijd’ en worden dat ‘gezondheidsproblemen’ voor de leeftijdsgroep 45-80 jaar. 

Met beleidsmakers is besproken hoe met deze kansen en uitdagingen om te gaan om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Gelukkig ervaren alle doelgroepen dat sporten bijdraagt aan fysieke en mentale fitheid’. 


Achtergrond
 

In september 2021 organiseerde Rabobank een inspiratiesessie voor alle ambtenaren sport en SportZeeland om te toetsen of Rabobank een rol zou kunnen spelen bij deze maatschappelijke uitdaging. Lisanne Koster, adviseur NOC*NSF sportparticipatie voor gemeenten, was laaiend enthousiast over deze bijeenkomst. ‘Individuele gemeentes vinden het heel belangrijk om op basis van data beleid te maken. Echter dit soort onderzoeken zijn vrij kostbaar. Mooi dat de Rabobank ons bijeen heeft gebracht om het zo samen te kunnen oppakken. Dit is echt heel waardevol’. Na deze bijeenkomst hebben we in november nog verdiepende bijeenkomsten gehad en ook een aantal clubbestuurders erbij betrokken. ‘Hiermee hebben we onze onderzoeksvragen kunnen verrijken met vragen die specifiek voor Zeeland zijn‘.

Richting geven aan sportbeleid


Volgens Daniël Klijn, Verenigingsexpert geven de inzichten uit het onderzoek beleidsmakers en verenigingsondersteuners richting voor het maken van de juiste beleidsmatige keuzes: "Wanneer je op basis van de cijfers weet dat de sportdeelname van een specifieke doelgroep achterblijft, dan kun je daar gericht op inspelen door sportaanbieders te ondersteunen en samenwerkingen tussen de kernen te initiëren. Daarnaast hopen we dat de inzichten uit het sportdeelname onderzoek er ook voor gaan zorgen dat er meer constructieve gesprekken plaatsvinden over de waarde van sport en sportclubs binnen de andere beleidsdomeinen. Denk bijvoorbeeld aan het sociaal domein, zorg en welzijn, veiligheid en de openbare ruimte."

Hoe kunnen sportverenigingen aan de slag?


De inzichten uit het Zeeuws sportdeelname onderzoek zijn ook van toegevoegde waarde voor de bestuurders van sportclubs. Zij kunnen de data gebruiken bij het vormen van een passende visie over hoe zij hun club nu en in de toekomst inrichten. "Met behulp van de gegevens uit het onderzoek kunnen wij samen met sportbonden en gemeenten sportclubs helpen heel gericht beleid te ontwikkelen op thema’s als ledenwerving, sportaanbod, accommodatie en de samenwerking met andere sportaanbieders of organisaties", zegt Patrick Vader, manager van SportZeeland. “Daarnaast organiseert Rabobank samen met NOC*NSF de masterclass ‘Sportclub van de toekomst’ voor verenigingen die hiermee aan de slag willen.”

Kracht van verenigingen

“Als Rabobank geloven we in de kracht van verenigingen als cement van de samenleving. Zij maken het mogelijk dat duizenden mensen dagelijks samen sporten, kunst en muziek maken en talenten opleiden. Verenigingen verbinden mensen door alle lagen en leeftijden van de bevolking en dragen hierdoor bij aan een sterkere lokale samenleving. Een club is dus meer dan een club. Daarom investeren we als coöperatieve Rabobank in verenigingen en stichtingen, door middel van kennis, netwerk en geld. Vanuit Rabo ClubSupport organiseren we jaarlijks de stemcampagne, masterclasses en begeleidingstrajecten samen met NOC*NSF en in Zeeland nu dit sportdeelname onderzoek. Hieruit volgen o.a. workshops en hopelijk mooie samenwerkingen tussen sportbonden, beleidsmakers en verenigingen. Alles met het doel dat verenigingen zelfredzaam worden en blijven”, aldus Remon Blok, Directeur coöperatieve Rabobank.

Gemeente Goes, NOC*NSF en SportZeeland organiseren de Inspiratiebijeenkomst ‘Sportclub van de toekomst’.

Wanneer?
Donderdag 2 juni: 17.30 uur inloop met soep/broodje en 18.00-20.00 uur programma
en
Donderdag 7 juli: 19.00 uur inloop en 19.15-21.30 uur programma (dit is alleen voor sportclubs die een vervolg willen, er is plek voor 10 sportclubs, max. 20 deelnemers)

Waar?
Bij u op de sportclub? Laat het ons weten wanneer u ons wilt ontvangen op uw vereniging. Locatie wordt later bekend gemaakt aan degene die zich hebben opgegeven.

Hoe?
Opgeven via goesbewegen@goes.nl  onder de vermelding van sessie sportclub van de toekomst.

sportclub van de toekomst