Subsidiëring initiatieven beweegvisie

1. Onderwerp

Initiatieven ten behoeve van doelstellingen Beweegvisie 2019-2023

Algemeen

Deze nadere regels hebben betrekking op de subsidiering van initiatieven uit de samenleving die invloed hebben op de doelstellingen van de Beweegvisie 2019-2023. De subsidie kan worden aangevraagd door aanbieders van sport- en bewegen. Subsidie kan worden verleend aan een sportaanbieders, welke een initiatief heeft die invloed heeft op de doelstelling vanuit de Beweegvisie 2019-2020.

2. Beleidsdoelstelling

Sportaanbieders leveren een bijdragen aan een vitale samenleving. De subsidie draagt er aan bij dat mensen méér bewegen, méér mensen gaan bewegen en kinderen motorisch vaardig kunnen opgroeien.

3. Beoogd resultaat

Initiatieven moeten minimaal op één, liever op meerdere van de doelstellingen van de Beweegvisie 2019-2023 effect hebben.

4. Subsidievorm

Het is een incidentele subsidie met een subsidieplafond per aanvraag van € 5000. Een subsidieaanvraag voor een eenmalige subsidie moet uiterlijk acht weken voor aanvang van de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd, zijn ingediend. Deze wordt direct verleend en vastgesteld. Het college kan steekproefsgewijs verantwoording vragen van de subsidieontvanger.

5. Specifieke subsidievoorwaarden

Specifieke subsidievoorwaarden staan opgesteld in het document “criteria stimuleringssubsidie Beweegvisie”. Hieraan wordt het initiatief getoetst en de hoogte bepaald van de subsidie. Deze wordt vastgesteld in een beschikking. Iedere subsidieontvanger communiceert zijn aanbod op de sociale media met
#goesleertjebewegen en communiceert in zijn uitingen de ondersteuning van Goes leert je bewegen.

6. Afwijkende regels

Aanvraag

De aanvrager dient bij de aanvraag een onderbouwing toe te voegen van de behoefte aan het te subsidiëren aanbod en een beeld te schetsen van de eigen financiële bijdrage aan het initiatief.

Verantwoording

De subsidie wordt vastgesteld op basis van een plan van aanpak van het initiatief. Na afloop van het initiatief ontvangt de Gemeente Goes een overzicht met behaalde resultaten, aantallen, leeftijden, betrokken partners.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 20.00 per jaar opdat de jaarlijkse gemeentebegroting dit toelaat.