Sportaccommodatie verduurzamen

Sporten in een schone, veilige omgeving is een voorwaarde om maximaal en duurzaam te kunnen genieten en presteren. Ook duurzame sportaccommodaties dragen bij aan een duurzame samenleving.

Kennis, ervaring en netwerk

Er zijn zeker wel sportverenigingen die zelf aan de slag gaan met het verduurzamen van hun sportaccommodatie. Maar ze zijn schaars. Niet alleen omdat dergelijke trajecten over het algemeen behoorlijk wat tijd en geld kosten. Ook omdat er niet zo heel veel bestuursleden en vrijwilligers zijn die het leuk of interessant vinden om hier, naast het organiseren van hun sport, mee bezig te zijn. En dan ook nog eens over voldoende kennis beschikken en een netwerk hebben om een degelijk project aan te pakken. SportZeeland heeft die kennis, ervaring en het netwerk wel en begeleidt sportverenigingen kosteloos om te komen tot een duurzame sportaccommodatie.

Kosteloze begeleiding

Dankzij het Ministerie van VWS, het Zeeuws Sportakkoord en Stichting Zeeuwse Publieke Belangen kunnen Zeeuwse sportverenigingen zich bij SportZeeland melden voor gratis ondersteuning en advies bij het realiseren van energiebesparende maatregelen op hun accommodatie (denk aan ledverlichting, zonnepanelen en warmte oplossingen). Een specialist doorloopt met de vereniging een verduurzamingstraject, dat begint bij inzicht verkrijgen in de mogelijkheden en het formuleren van ambities van de vereniging tot aan de realisatie ervan. Doel: sportaccommodaties voldoen gefaseerd en verantwoord aan de CO2 reductiedoelstellingen uit het Klimaatakkoord én behalen financieel voordeel door lagere energielasten voor de club! Een win-winsituatie dus.

Aanpak SportZeeland

De dienstverlening van SportZeeland kent verschillende belangrijke elementen. Naast de eerdergenoemde loketfunctie, werkt SportZeeland met een bewezen aanpak om een sportorganisatie vanuit inzicht tot realisatie van duurzame maatregelen te brengen. Kort omschreven gaat het hierbij om de volgende processtappen:

  • Inzicht aan de hand van een energierapportage door derden (partnernetwerk SportZeeland)
  • Analyseren rapportage en matchen adviezen met wensen vanuit sportorganisatie
  • Opstellen plan van aanpak
  • Begeleiding offertetraject
  • Doorvertaling plan van aanpak naar businesscase (financieringsplan)
  • Nazorg en vraagbaak tijdens realisatie

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Naast de procesbegeleiding bij sportorganisaties is het cruciaal om ook gemeenten te adviseren en activeren om te komen tot duurzaamheidsbeleid voor maatschappelijk vastgoed. In het verlengde van het beleidselement, adviseert SportZeeland ook over mogelijke oplossingen met betrekking tot de versnipperde eigendomsverhoudingen tussen gemeenten, verenigingen en stichtingen en de daarbij behorende verantwoordelijkheid in het verduurzamingsproces. Met name voor buitensportaccommodaties vormt dit een essentiële succesfactor in de realisatie van de ambitieuze klimaatdoelstellingen.

Resultaat

Sociaal

Het sociale rendement is primair terug te vinden in het feit dat sportorganisaties in de energietransitie een belangrijke voorbeeldfunctie hebben in de bewustwording onder haar achterban. Sportorganisaties vormen een prominente sociale ontmoetingsplaats voor particulieren en het lokale bedrijfsleven en hebben vanuit dit oogpunt een stimulerende werking in de energietransitie binnen de particuliere en zakelijke sector.
Daarnaast vormt de energiebesparing en opwekking van groene energie een directe positieve bijdrage aan een beter milieu en daarmee verbetert het de leefbaarheid in de omgeving.

Bovendien zorgen kostendalingen voor sportorganisaties ervoor dat zij de sport betaalbaar kunnen houden voor de lokale samenleving, waardoor ook kwetsbare en minder welvarende bevolkingsgroepen in staat blijven om te participeren in het verenigingsleven.

Economisch

De praktijk leert ons dat de eerste fase in het verduurzamingsproces een sportorganisatie gemiddeld tussen de € 4.000 en € 7.000 besparing op de energielasten per jaar op levert.
De gemiddelde investering in de eerste fase van het verduurzamingsproces betreft € 20.000 – € 25.000. De filosofie is om primair te werken met lokale leveranciers en installateurs. Hierdoor wordt de lokale economie flink gestimuleerd.

Sportief

De energielasten vormen gemiddeld 20% van de totale kosten op de begroting van een sportorganisatie. Door de besparingen op de energielasten verbetert de financiële positie en groeit de toekomstbestendigheid van de sportorganisatie. De verbeterde financiële positie biedt sportverenigingen tevens de ruimte om een bredere maatschappelijke functie te bekleden en dat komt ten goede van het sportaanbod.

Ik wil verduurzamen!

Aan de slag met verduurzamen? Aanmelden voor een kosteloos begeleidingstraject kan nu via SportZeeland door te mailen naar g.schram@sportzeeland.nl